Otcovská dovolená – jaká jsou pravidla pro její přiznání?

Možnost čerpat dávku vzniká okamžikem narození dítěte nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o osvojení. Otcovská dovolená je dostupná biologickým i adoptivním otcům. Ustanovení o nároku na otcovskou dovolenou nezavazuje otce ke dni narození dítěte setrvat v zaměstnání. Pokud tedy rodič nastoupil do zaměstnání až po narození dítěte a  dítě  nedovršilo 24 měsíců nebo neuplynulo 24 měsíců od právní moci rozhodnutí o osvojení, má právo na otcovskou dovolenou.

Otcovskou dovolenou nelze poskytnout osobě, která podle zákona nevychovává dítě. V tomto případě má zaměstnavatel, pokud je schopen to zjistit, právo žádost podřízeného odmítnout. Otec zbavený rodičovské pravomoci, který neudržuje styk s dítětem, nemá nárok na dávku.

Otcovskou dovolenou může čerpat rodič, který neuzavřel manželský vztah s matkou dítěte. Dávka se vyplácí i rozvedenému otci.

Kdy nastává otcovská dovolená?

Otcovská dovolená podle zákoníku práce (dále kp) se poskytuje v souvislosti s narozením nebo osvojením dítěte, pokud:

  • dítě je mladší 24 měsíců,
  • Od právní moci rozhodnutí o osvojení neuplynulo 24 měsíců a dítě ještě nedovršilo 7 let. V případě dítěte, kterému byla odložena povinná školní docházka, se otcovská dovolená poskytuje do 10 let věku dítěte.

Jak dlouhá je otcovská dovolená?

Otcovská dovolená trvá 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů včetně soboty a neděle. Pokud jsou během těchto 2 týdnů dny pracovního klidu, nelze dávku prodloužit.

Délka otcovské dovolené také není ovlivněna počtem dětí. Když se tedy narodí dvojčata, nelze otcovskou dovolenou přiměřeně prodloužit.

Žádost o otcovskou dovolenou

Důležité je, že souběžně s mateřskou dovolenou lze poskytovat i otcovskou dovolenou. Této dávky se však otec dítěte ve vztahu k matce nemůže vzdát a při nevyčerpání dovolené nárok na placenou dvoutýdenní dovolenou zaniká.

Otcovskou dovolenou lze čerpat jednou na 14 dní nebo ve dvou částech, každá po 7 dnech, pokud není na žádost zaměstnance zkrácena. V tomto případě nelze nevyčerpané dny dovolené převádět v čase.

Otcovská dovolená – ochrana zaměstnance

Zaměstnanec během otcovské dovolené má stejnou ochranu podle čl. 177 kp jako těhotná žena a matka na mateřské dovolené. Na otce dítěte se proto vztahuje zvláštní ochrana, která má za cíl zajistit kontinuitu pracovního poměru a bezproblémový návrat na dříve zastávanou pozici.

Zaměstnavatel má právo ukončit pracovní poměr s otcem, který byl zaměstnán na základě smlouvy na dobu určitou a okamžik jejího skončení uplyne v době otcovské dovolené. V takových případech se dovolená zkracuje do posledního dne pracovního poměru.

Zaměstnanec, který se stal otcem, může využít zvláštního privilegia, kterým je otcovská dovolená . Je to zaměstnanec, kdo se rozhodne, zda jej chce využít v jedné nebo dvou částech. Na její výběr však musí pamatovat nejpozději do 2 let věku dítěte.

Faunamarket.cz je specializovaný portál s širokým výběrem inzerce zvířat.